INTEGRITETSPOLICY

Konsumenter och kontaktpersoner hos företagskunder

R-Contracting AB
Version 1.0 uppdaterad den 2018-05-24

 1.  INLEDNING
  Denna integritetspolicy syftar till att du som konsument eller kontaktperson hos en företagskund ska få information om hur R-Contracting AB (”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
 2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
  Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från konsumenter och kontaktpersoner hos företagskunder som köper produkter via Bolagets webbsida.
  Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

  R-Contracting AB, 556681-9404
  Cylindervägen 10, 616 34 ÅBY
  011-31 13 90Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på mailadress; info@r-con.se.

 3. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
  Bolaget behandlar följande information om dig som konsument, kontaktperson hos ett kundföretag eller enskild näringsidkare:
  – Namn
  – Adress
  – Telefonnummer
  – Mejladress
  – Köphistorik (konsumenter och enskilda näringsidkare)
  – Samtalshistorik
  – Personnummer (enskilda näringsidkare)
  – Tidszon, IP-adress, webbläsare, operativsystem och user agent, för det fall du kontaktar Bolaget via chattfunktion.Vänligen notera att uppgifter kring köphistorik i förhållande till kontaktperson hos företagskunder är kopplade till företagskunden och inte till dig som kontaktperson.
 4. VAD ANVÄNDER BOLAGET DINA UPPGIFTER TILL?
  KundadministrationDina personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna administrera dina (eller de vars företag du representerar) beställningar och hantera eventuella returer, garantianspråk och liknande kundadministration. Den lagliga grunden är att behandling är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig som konsument eller enskild näringsidkare. Om du är en kontaktperson hos ett kundföretag sker behandlingen med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med kundföretaget.Direktmarknadsföring

  Bolaget behandlar även din, i egenskap av konsument, mejladress för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att Bolaget via mejl skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster i upp till 12 månader efter ditt senaste köp. Du kan dock när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Bolaget på info@r-con.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl. Marknadsföringen sker med en så kallad intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

  Även för det fall du är en kontaktperson hos ett kundföretag eller enskild näringsidkare behandlar Bolaget din mejladress för att skicka marknadsföring. Marknadsföringen riktar sig då mot det företag du representerar och baseras på den typen av varor/tjänster som du tidigare köpt och som vi bedömer vara relevanta för i din yrkesutövning. Marknadsföringen skickas i upp till fem år efter ditt senaste köp. Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Bolaget på info@r-con.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl. Marknadsföringen sker med en ”intresseavvägning” som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

  Profilerad direktmarknadsföring till konsument (om samtycke finns)

  Till dig som konsument önskar även Bolaget skicka erbjudanden via mejl som vi tror kan vara av särskilt intresse för dig, baserat på vad du tidigare har köpt från Bolaget. För det fall att du önskar ta del av sådana erbjudanden ber vid dig att godkänna det samtyckesformulär som finns för detta ändamål på vår webbsida. Om du har lämnat ditt samtycke för detta specifika ändamål kommer Bolaget att spara din köphistorik och mejladress för att skicka riktade marknadsföringserbjudanden till dig. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Bolaget på info@r-con.se . Återkallandet påverkar dock inte lagligheten av Bolagets behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades.

 5. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?
  Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till administratörer för affärssystem, transportörer, PR-byråer och systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att leverera en beställd vara till dig eller att skicka marknadsföring/nyhetsbrev. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.
 6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?
  Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES
 7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
  Dina personuppgifter behandlas så länge de behövs för att Bolaget ska kunna administrera köpet och eventuell retur av varan. För det fall att det finns en garantitid på köpet kommer dina kontaktuppgifter och köphistorik att sparas under garantitiden för att Bolaget ska kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden.Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din mejladress för marknadsföring av liknande produkter i upp till 12 månader efter ditt senaste köp om du är konsument och upp till fem år efter ditt senaste köp om du är kontaktperson hos ett företag.Om du, i egenskap av konsument, har lämnat ditt samtycke till att Bolaget sparar din köphistorik och mejl för att skicka riktad/profilerad marknadsföring till dig, kommer vi att spara uppgifter om köphistorik under den tid som anges i samtycket.

  För det fall att Bolaget får vetskap om att din anställning som kontaktperson hos ett kundföretag upphör eller om du av någon annan anledning upphör att vara företagskundens kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter.

  Bolaget kan komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som t.ex. hänger samman med Bolagets avtalsförhållande med kundföretaget, den enskilda näringsidkaren eller dig som konsument.

 8. DINA RÄTTIGHETER
  Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.
  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
  • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.
  Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@r-con.se.
 9. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
  Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att anslås på vår hemsida.